Hardware kit, black stainless steel, TRX-4® Traxx™ (contains all stainless steel hardware used on #8880 TRX-4® Traxx™) | Traxxas