Body paint, ProGraphix®, metallic white (5oz) | Traxxas