Oil, shock (80 wt, 1,000 cSt, 60cc) (silicone) | Traxxas