Oil, shock (70 wt, 900 cSt, 60cc) (silicone) | Traxxas