Oil, shock (60 wt, 700 cSt, 60cc) (silicone) | Traxxas