Oil, shock (50 wt, 600 cSt, 60cc) (silicone) | Traxxas