Oil, shock (40 wt, 500 cSt, 60cc) (silicone) | Traxxas