Oil, shock (30 wt, 350 cSt, 60cc) (silicone) | Traxxas