Oil, shock (20 wt, 200 cSt, 60cc) (silicone) | Traxxas