Wheels, 2.2" (black, satin chrome beadlock) (2) (Bandit® front) | Traxxas